top of page

Algemene voorwaarden Seurowood

1. Behoudens andersluidend schriftelijk beding worden de handelingen met onze vennootschap beheerst door onderstaande voorwaarden die in elk geval steeds voorrang hebben op deze van de klant.

2. Elke offerte is slechts 30 dagen geldig. Alle prijzen zijn exclusief lasten en taksen, die ten laste van de klant vallen.

In offertes vermelde leveringsdata zijn slechts indicatief en derhalve niet strikt bindend.

3. Elke klacht of protest dient schriftelijk en aangetekend te gebeuren binnen de acht dagen na factuurdatum op het adres onderaan vermeld. Bij gebreke waarvan de klant onherroepelijk verondersteld wordt de factuur, de goederen, de werken of de diensten zonder betwisting te hebben aanvaard en goedgekeurd. 

Geen enkel protest is geldig indien het niet exact en uitvoerig is gemotiveerd.

4. Het verlenen van een opdracht tot uitvoering of van een bestelling door de klant impliceert het akkoord met de klant inzake de conceptie van de werken of goederen. Onze vennootschap kan bijgevolg geen enkele aansprakelijkheid oplopen voor fouten in de conceptie van de werken of leveringen. Zij is enkel aansprakelijk voor goede uitvoering van haar opdracht volgens de gebruikelijke normen.

In elk geval geldt de vervaldag vermeld in artikel 3 als uiterste datum van protest, behoudens vroegere aanvaarding of overname door de klant, te bewijzen met alle middelen van recht.

5. Al onze facturen moeten behoudens schriftelijk afwijkend beding, contant en zonder korting worden betaald op onze maatschappelijke zetel.

6. Ten titel van conventionele interest zal een beding van 1,5% per maand verschuldigd zijn vanaf de vervaldag, en dit van rechtswege dit is zonder ingebrekestelling in geval de betaling niet geschiedt op voornoemde vervaldag. Alle verschuldigde bedragen zullen verhoogd worden met inningskosten die in elk geval ten laste van de klant vallen.

Ingeval van geheel of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, zonder ernstige reden, wordt na vergeefse ingebrekestelling het schuldsaldo verhoogd met 12% met een minimum van               

€ 50,00 en een maximum van € 1 500,00 zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

7. De door ons geleverde goederen blijven onze uitsluitende eigendom tot volledige betaling van de koopprijs en al haar aanhorigheden.

8. Alleen de rechtbanken van het rechtsgebied Kortrijk zijn bevoegd om het geschil betreffende deze factuur of het onderliggende contract kennis te nemen. Het staat onze vennootschap echter vrij een andere rechtbank binnen het Vlaams Gewest als bevoegd aan te duiden.

9. Uw persoonsgegevens worden door Seurowood nv verwerkt voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling / aankoop / offerte, op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wilt dat wij uw gegevens verwerken, volstaat het ons dat mee te delen op info@seurowood.be. Via dit e-mailadres kan u ons vragen welke gegevens wij over u verwerken, ze verbeteren, ze laten wissen of vragen ze over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

bottom of page